Glasnik Općine
 

2021. godina


10/2021

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Izmjene poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.06. do 30.06.2021. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika“
Preuzmite cijeli glasnik 10/2021

9/2021

Sadržaj

II Općinski načelnik
 • II. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 9/2021

8/2021

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu Vižinada-Visinada u 2020. godini
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju javne rasvjete
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vižinada-Visinada za VI-XII/2021. godinu
 • Odluka o zahtjevu za obročnu otplatu Pilat trgovine j.d.o.o.
Preuzmite cijeli glasnik 8/2021

7/2021

Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Odluka o imenovanju savjetodavnih tijela načelnika
Preuzmite cijeli glasnik 7/2021

6/2021

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o naknadama članovima predstavničkih, izvršnih i radnih tijela Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izboru Mandatno - verifikacione komisije Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik
 • Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 6/2021

5/2021

Sadržaj

II Općinski načelnik
 • I. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 5/2021

4/2021

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izradu UPU-a Vižinada Sjever
 • Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve na području Općine Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - rad kombinirke sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2020. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statut JVP CZP Poreč
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2020. godine
Preuzmite cijeli glasnik 4/2021

03/2021

Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata
Preuzmite cijeli glasnik 3/2021

02/2021

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada-Visinada
 • Izmjene poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada-Visinada od 07.10.2020.
 • Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada-Visinada od 14.12.2020.
 • Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom Općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2021.-2025. godine
 • Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za „Usluge nastavka ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom pod zajedničkim nazivom ATLAS 14®“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o naknadama za novorođenu djecu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje radova uređenja nogostupa uz županijsku cestu u naseljima Crklada i Ferenci
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari
Preuzmite cijeli glasnik 2/2021

01/2021

Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 1/2021

 

2020. godina

 

13/2020

 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2021. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Vižinada-Visinada za I-V/2021. godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini
 • Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2015.-2020.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
II Općinski načelnik
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata
Preuzmite cijeli glasnik 13/20

12/2020

Sadržaj I

I Općinsko vijeće
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada- Visinada
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima predstavničkih, izvršnih i radnih tijela Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o porezima Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 12/2020

11/2020

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2020. g
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2020. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Suglasnost na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara Poreč“
 • Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 11/2020

10/2020


Sadržaj

III Turistička zajednica Općine Vižinada
 • Statut Turističke zajednice Općine Vižinada
Preuzmite cijeli glasnik 10/2020  

9/2020


Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o III. izmjeni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje na području algomeracija Općine Vižinada
Preuzmite cijeli glasnik 9/2020  

8/2020


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč
 • Odluka o utvrđivanju namjene dijela poslovnog prostora
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj /akademskoj godini 2020./2021.
 • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centru za zaštitu od požara Poreč
Preuzmite cijeli glasnik 8/2020  

7/2020


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih naknada
 • Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za uređenje pristupne ceste i dogradnju kanalizacijske mreže u dijelu naselja Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za uređenje pristupne ceste za dječji vrtić
 • Odluka o smanjenju plaćanja poreza na korištenje javnih površina radi postavljanja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelju javne usluga za 2019. godinu
 • Suglasnost na Izvještaj o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2019. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 7/2020  

6/2020


Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Zaključak o obustavljanju financiranja rada djelatnika u Programu produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
Preuzmite cijeli glasnik 6/2020  

5/2020


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2019. godini
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2020. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa
 • Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
 • Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
 • Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2019. godine
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2020. – 2023.godine
Preuzmite cijeli glasnik 5/2020  

4/2020


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Poreč-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Vrsar-Orsera, Općine Funtana-Fontane, Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan, Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica i Općine Vižinada-Visinada
II Općinski načelnik
 • Odluka o mjerama za rasterećenje obveza građana tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Preuzmite cijeli glasnik 4/2020  

3/2020


Sadržaj

II Općinski načelnik
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 3/2020

2/2020


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.–2025. godine
 • Odluka o usvajanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.- 2025.
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete i elektromontažne radove na području Općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Multimedijalno i sadržajno opremanje centra za posjetitelje Maraston (IV. faza)“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za dobavu i montažu rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 2/2020
 

1/2020


Sadržaj

II Općinski načelnik
 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 1/2020  

2019. godina

 

11/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Treće (III.) izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2019. godini
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2019.
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada –Visinada za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2019. godinu
  • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
  • Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
  • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
  • Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2020. god
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2020. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2020.
  • Odluka o zamjeni nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini

II Općinski načelnik
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata
Preuzmite cijeli glasnik 11/2019  


10/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o komunalnom redu
Preuzmite cijeli glasnik 10/2019  


9/2019


Sadržaj

II Općinski načelnik
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 9/2019  


8/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt WIFI4EU
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge geodetske izmjere i ažuriranje baze podataka u svrhu evidencije komunalne naknade
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelju javne usluge za 2018. godinu
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj /akademskoj godini 2019./2020.
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 8/2019  


7/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
Preuzmite cijeli glasnik 07/2019  


6/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • I. Izmjene i dopune Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 6/2019  


5/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje ponude u postupku javne nabave za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka prikupljanja ponuda za nabavu dugoročnog financijskog kredita
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada u 2019. godini
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada u toku 2019. godine
 • Odluka o prigovorima na prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada – Visinada
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vižinada-Visinada
 • Odluka o uspostavi etažnog vlasništva na k.č.br. 3416/1 k.o. Vižinada
Preuzmite cijeli glasnik 5/2019  


4/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave  za projekt „Asfaltiranje dionice nerazvrstane ceste: raskrsnica LC50048 – Božje Polje“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Izgradnja javne rasvjete “
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Multimedijalno i sadržajno opremanje Centra za posjetitelje Maraston “
Preuzmite cijeli glasnik 4/2019  


3/2019


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2019.
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine  Vižinada – Visinada za 2018. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
 • Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece  na području Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 3/20192/2019 Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Statut Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)
Preuzmite cijeli glasnik 2/2019

 

1/2019

Sadržaj

Općinski načelnik
 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
Preuzmite cijeli glasnik 1/2019

 

2018. godina

9/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2018. godini
 • I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • I.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2019. godini
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini
 • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 9/2018
 

8/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 8/2018

 

7/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave  (jednostavna nabava) za izradu Strategije razvoja turizma
 • Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine  Vižinada-Visinada za 2018. godinu

II Općinski načelnik
 • Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu

III Jedinstveni upravni odjel
 • Odluka  o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte

Preuzmite cijeli glasnik 7/2018

 

6/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - Dječji vrtić Vižinada“ na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i javne zelene površine u naselju Vižinada-Visinada“  na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama
 • Rješenje o razrješenju  i izboru člana Komisije za izbor i imenovanje, te Statut i poslovnik
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u šk. godini 2018./2019.
 • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika  za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za Provedbu ulaganja na području Općine Vižinada-Visinada unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i javne zelene površine u naselju Vižinada-Visinada“ na području Općine Vižinada-Visinada
 • Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu

II Općinski načelnik
 • Zaključak o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i  Odluku o izmjeni Odluke o cijenama dodatnih usluga u radnoj jedinici Čistoća
Preuzmite cijeli glasnik 6/2018

 

5/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
  II Općinski načelnik
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Preuzmite cijeli glasnik 5/2018

4/2018


Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za sanaciju krova na kući Prgomet
 • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada-Visinada
  II Općinski načelnik
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o III. Izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Preuzmite cijeli glasnik 4/2018


3/2018

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2017. godinu
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete i elektromontažne radove na području Općine Vižinada – Visinada
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine
 • Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece  na području Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program projekta „Općina Vižinada – prijatelj djece“ za razdoblje od 2018. do 2021. godine
 • Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

II Općinski načelnik
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o II. Izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje
Preuzmite cijeli glasnik 3/2018
 

2/2018

Sadržaj

I Općinsko vijeće
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2018.
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
 • području Općine  Vižinada – Visinada za 2017. godine
II Općinski načelnik
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana  Stožera civilne zaštite  Općine Vižinada - Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 2/2018


1/2018

Sadržaj

Općinski načelnik
 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Plan prijma u službu u 2018. godini

Preuzmite cijeli glasnik 1/2018

2017. godina

8/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2017. godini
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2017. godinu
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2018. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2018. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2018. godinu
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Vižinada - Visinada za 2016. godinu
 • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu i projekcije za 2019. I 2020. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 8/2017

7/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o naknadi za novorođenu djecu
 • Odluka o pristupanju Općine Vižinada-Visinada Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Preuzmite cijeli glasnik 7/2017

6/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave (bagatelna nabava) za izgradnju ceste u naselju Lašići
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP CZP Poreč
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u šk. godini 2017./2018.
 • Odluka o prihvaćanju sporazuma o osnivanju Javne ustanove JVP CZP Poreč
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet
 • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 6/2017

5/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2017. – 2022. godine
 • Odluka o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 5/2017

4/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č. 3252/16 i 3252/17 sve k.o. Vižinada radi izgradnje poslovne zgrade - centra kreativnosti
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za VI – XII / 2017.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Preuzmite cijeli glasnik 4/2017

3/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o izboru Mandatno - verifikacione komisije Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik
Općinski načelnik
 • Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vižinada-Visinada
 • Pravilnik o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenog vozila, automobila za službene potrebe, reprezentacije, mobilnih telefona te potpisivanja narudžbi

Preuzmite cijeli glasnik 3/2017

2/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – V / 2017.
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2016. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vižinada-Visinada unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017.g.

Preuzmite cijeli glasnik 2/2017

1/2017

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada-Visinada  - Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vižinada-Visinada unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i opremanje Centra za posjetitelje „Okusi prošlosti“
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za nabavu i postavljanje dodatne javne rasvjete na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji krova sale u naselju Ferenci
 • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa za dječji vrtić
 • Odluka o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa za prostorije NK
 • Odluka o visini grobnih naknada
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula
 • Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštjun“
 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017.

Preuzmite cijeli glasnik 1/2017

 

2016. godina

9/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 9/2016

8/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o usvajanju programa ukupnog razvoja općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2015. – 2020.

Preuzmite cijeli glasnik 8/2016

7/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Prve izmjene i dopune socijalnog programa općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune program javnih potreba u području kulture općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja općine Vižinada-Visinada u 2016. godini
 • Prve izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Vižinada – Visinada za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Vižinada-Visinada unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja općine Vižinada-Visinada u 2017. godini
 • Program javnih potreba u obrazovanju općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u sportu općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u području kulture općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Vižinada – Visinada za 2017. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 7/2016

6/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave (bagatelna nabava) za obnovu pješačkih staza na groblju Božje Polje
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave (bagatelna nabava) za asfaltiranje puta u naselju Baldaši
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

Preuzmite cijeli glasnik 6/2016

5/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti IVS - Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Vižinada-Visinada unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u društvu ISTARSKI VODOVOD d.o.o. na nove članove

Preuzmite cijeli glasnik 5/2016

4/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Preuzmite cijeli glasnik 4/2016

3/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskim domovima zdravlja
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Hrvatskoj pošti d.d.
 • Odluka o potvrđivanju Odluke o nabavi dodatnih radova na izgradnji kanalizacijskog sustava za naselje Vižinada
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Vižinada-Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 3/2016

2/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada za razdoblje od 2016. – 2021.
 • Izvješće o ostvarenju programa komunalnih potreba Općine Vižinada – Visinada za 2015. godinu
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2015. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave - bagatelna nabava za nabavu LED rasvjetnih tijela
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2016.
 • Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada - Visinada za razdoblje 2016 – 2019. godine
 • Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju

Preuzmite cijeli glasnik 2/2016

1/2016

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
Općinski načelnik
 • 1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 1/2016

 

2015. godina

7/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Rješenje o razrješenju Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada u 2015. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatno–verifikacione komisije Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015.- 2020.
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2016. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-v da z -Visinada za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2016. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2016. godinu
 • Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 7/2015

6/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Odluka o socijalnoj skrbi
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Preuzmite cijeli glasnik 6/2015

5/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 5/2015

4/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vižinada-Visinada evidencijski broj: K01/2014
 • Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vižinada-Visinada
 • Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave usluga za izradu Glavnog projekta uređenja trga u Vižinadi
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave - bagatelna nabava za izvođenje radova asfaltiranja ceste u naselju Zabregi, Vižinada
 • Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
 • Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ucrtavanja NC Krušari, Mekiši i Bajkini
 • Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
Općinski načelnik
 • Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada - Visinada
 • Rješenje o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada-Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 4/2015

3/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na analizu davanja koncesije i dokumentaciju za nadmetanje za obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave usluga za izradu Glavnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 3/2015

2/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o pristupanju Općine Vižinada-Visinada LAG-u Sjeverna Istra
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 • Odluka o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 • Izvješće o ostvarenju programa komunalnih potreba Općine Vižinada – Visinada za 2014. godinu
 • Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave usluga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 2/2015

1/2015

Sadržaj

Općinsko vijeće
 • Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2015.
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada - Visinada
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada – Visinada za 2014. godine
 • Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada - Visinada za razdoblje 2015 – 2017. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o komunalnom redu na području Općine Vižinada - Visinada
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Općinski načelnik
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga

Preuzmite cijeli glasnik 1/2015

2013. godina

8/2013

Sadržaj

 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2014. godini
 • Program javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada u 2014. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2014. godinu
 • Program javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada u 2014. godinu
 • Socijalni program Općine Vižinada-Visinada u 2014. godinu
 • Program komunalnih potreba Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 • Proračun Općine Vižinada–Visinada za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vižinada–Visinada za 2014. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 8/2013

7/2013

Sadržaj

 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
 • Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2013. godini
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vižinada-Visinada u 2013. godinu
 • Izmjene i dopune programa javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada u 2013. godini
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2013. godini
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 7/2013

6/2013

Sadržaj

 • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vižinada-Visinada
 • Statut Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (pročišćenitekst)

Preuzmite cijeli glasnik 6/2013

5/2013

Sadržaj

 • Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za VI – XII / 2013.
 • Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG Poreština
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vižinada –Visinada za 2013. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 5/2013

4/2013

Sadržaj

 • Odluka o izboru Mandatno - verifikacione komisije Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada
 • Odluka o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik
 • Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 4/2013

3/2013

Sadržaj

 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova komunalne naknade na dan 03.04.2013.

Preuzmite cijeli glasnik 3/2013

2/2013

Sadržaj

 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
 • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i izgradnje komunalne
 • infrastrukture na području Općine Vižinada-Visinada za 2012. godinu
 • Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2012. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 2/2013

1/2013

Sadržaj

 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza na dan 31.12.2012.
 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – V / 2013
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Rješenje o razrješenju Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada – Visinada za 2012. godine

Preuzmite cijeli glasnik 1/2013


2012. godina

7/2012

Sadržaj

 • Odluka o djelomičnom otpisu potraživanja u korist poljoprivrednika s osnova naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Preuzmite cijeli glasnik 7/2012

6/2012

Sadržaj

 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada u 2012. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada za 2012. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada-Visinada za 2012. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2012. godinu
 • I. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vižinada-Visinada u 2012. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2013. godini
 • Socijalni program Općine Vižinada-Visinada u 2013. godinu 112
 • Program javnih potreba u području kulture Općine Vižinada-Visinada u 2013. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2013. godinu
 • Program javnih potreba u školstvu Općine Vižinada-Visinada u 2013. godinu
 • Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2013. godinu
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014.
 • Proračun Općine Vižinada – Visinada za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015.

Preuzmite cijeli glasnik 6/2012

5/2012

Sadržaj

 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Preuzmite cijeli glasnik 5/2012

4/2012

Sadržaj

 • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada - Visinada
 • Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Općine Vižinada-Visinada pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
 • Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 4/2012

3/2012

Sadržaj

 • Odluka o osnivanju Udruge modelne šume "Sliv rijeke Mirne"

Preuzmite cijeli glasnik 3/2012

2/2012

Sadržaj

 • Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu
 • Odluka o davanju stanova u najam
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada – Visinada za 2011. godine
 • Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada - Visinada za razdoblje 2012 – 2014. godine
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu i projekcije za 2013. I 2014.

Preuzmite cijeli glasnik 2/2012

1/2012

Sadržaj

 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2012.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak
 • Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2011. godinu
 • Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada za 2011. godinu
 • Odluka o socijalnoj skrbi

Preuzmite cijeli glasnik 1/2012

2011. godina

5/2011

Sadržaj

 • Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada –Visinada za 2011. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Vižinada – Visinada za 2011. godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu  Općine Vižinada-Visinada u  2011.  godinu
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada – Visinada za 2011. godini
 • I. Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Vižinada – Visinada u 2011. godini
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području kulture Općine Vižinada – Visinada za 2011. godinu
 • Proračun Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
 • Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada – Visinada u 2012. godini
 • Socijalni program Općine Vižinada – Visinada u 2012. godini
 • Program javnih potreba u području kulture Općine Vižinada – Visinada u 2012. godini
 • Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada – Visinada u 2012. godini
 • Program javnih potreba u školstvu Općine Vižinada – Visinada u 2012. godini
 • Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2012. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 5/2011

4/2011

Sadržaj

 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Preuzmite cijeli glasnik 4/2011

3/2011

Sadržaj

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2011. godinu 
 • Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 • Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Vižinada - Visinada za 2010. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 3/2011

2/2011

Sadržaj

 • Izmjene i dopune odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta
 • Odluka  o osnivanju Povjerenstva za popise birača
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2011. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 2/2011

1/2011

Sadržaj

 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnoj listi
  iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2011.
 • Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine  Vižinada – Visinada za 2010. godine
 • Godišnji obračun  Proračuna Općine Vižinada – Visinada  za 2010. godinu
 • Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada za 2010. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 1/2011 

2010. godina

7/2010

 • 21. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Odluka o prijenosu poslova evidentiranja, nadzora i naplate općinskih poreza
 • 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika Općine Vižinada - Visinada

Preuzmite cijeli glasnik 7/2010

6/2010

Sadržaj

 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada
 • 20. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2010. Godinu

Preuzmite cijeli glasnik 6/2010

5/2010

Sadržaj

 • Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada
 • Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada
 • 15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Vižinada - Visinada za 2009. godinu 86
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2010. godinu
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 • 18. Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Preuzmite cijeli glasnik 5/2010

4/2010

Sadržaj

 • Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnoj listi iz Proračuna Općine Vižinada za I - XII/2010.
 • Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada - Visinada
 • Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Vižinada- Visinada koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Preuzmite cijeli glasnik 4/2010

3/2010

Sadržaj

 • Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2009. godinu
 • Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vižinada za 2009. godinu
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada
 • Zaključak o usvajanju izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada – Visinada za 2009. godinu
 • Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vižinada – Visinada za razdoblje 2010 – 2012. godine
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2010. godinu

Preuzmite cijeli glasnik 3/2010

2/2010

Sadržaj

 • Statut Turističke zajednice Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 2/2010

1/2010

Sadržaj

 • Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 1/2010
2009. godina

4/2009

Sadržaj

 • Statut Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 4/2009

3/2009

Sadržaj

 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 3/2009

 

2/2009

Sadržaj

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina na području Općine Vižinada
 • Odluka o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Vižinada

Preuzmite cijeli glasnik 2/2009

 

1/2009

Sadržaj

 • Odluka o Izmjenama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i radnim tijelima
 • Odluka o rasporedu političkim strankama i nezavisnoj listi iz Proračuna Općine Vižinada za I - V/ 2009.
 • Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada za 2008. godinu
 • Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine za 2009. godinu
 • Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Odluka o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Vižinada
 • Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik
 • Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Vižinada   

Preuzmite cijeli glasnik 1/2009

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad