Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje Općine Vižinada-Visinada:
Gordana Bottezar
Vižinada 18a
52447 Vižinada

Tel: +385(0)52 446 425
Fax: +385(0)52 446 424
e-mail: opcina@vizinada.hr

Općina Vižinada-Visinada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci:
  • Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama (DOC, PDF)
  • Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (DOC, PDF)
  • Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (DOC, PDF)

Propisi:
Izvješća:
 
 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad