Prostorni plan

IZMJENE I DOPUNE PPUO VIŽINADA

 • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada - Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04.
 • Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada - Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je Odluka o donošenju objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 4/15.
 • Postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada započet je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 5/14 i donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada. Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada se provodio sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), a financiran je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada, br. 4/15). Sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada su Odredbe o provedbi te kartografski prikazi, koji se, donošenjem ovih Izmjena i dopuna, u cijelosti zamjenjuju novima.
 1. Tekstualni dio plana
  1. Odredbe za provedbu
  2. Obrazloženje prostornog plana
  3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Vižinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 08/16)
 2. Grafički dio plana - kartografski prikazi
 3. Grafički dio plana - građevinska područja

 

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GOSPODARSKO POSLOVNE NAMJENE VIŽINADA

 1. Tekstualni dio plana
 2. Grafički dio plana
 3. Grafički dio plana (DWG)

Događanja
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica