Prostorni plan

IZMJENE I DOPUNE PPUO VIŽINADA

 • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada - Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04.
 • Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada - Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je Odluka o donošenju objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 4/15.
 • Postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada započet je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 5/14 i donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada. Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada se provodio sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), a financiran je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada, br. 4/15). Sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada su Odredbe o provedbi te kartografski prikazi, koji se, donošenjem ovih Izmjena i dopuna, u cijelosti zamjenjuju novima.
 1. Tekstualni dio plana
  1. Odredbe za provedbu
  2. Obrazloženje prostornog plana
  3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Vižinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 08/16)
 2. Grafički dio plana - kartografski prikazi
 3. Grafički dio plana - građevinska područja

 

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GOSPODARSKO POSLOVNE NAMJENE VIŽINADA

Događanja
Informativni godišnjak
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica