Statut

Na temelju članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta („Službene novine Općine Vižinada“ br. 2/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada utvrdio je pročišćeni tekst Statuta a temeljem članka 39. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine  Općine Vižinada“ br. 4/09, 1/10 i 2/13), Komisija za izbor i imenovanja, te Statut i Poslovnik Općine Vižinada-Visinada na svojoj sjednici održanoj dana 05. rujna 2013. godine potvrdila je pročišćeni tekst Statuta Općine Vižinada-Visinada.

Pročišćeni tekst Statuta Općine Vižinada-Visinada obuhvaća Statut Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada broj 4/09) te Statutarne odluke o njegovim izmjenama i dopunama objavljene u Službenim novinama Općine Vižinada broj 1/10 i 2/13. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

Klasa: 013-01/13-01/15
Ur.br.: 2167/05-01-13-2
Vižinada-Visinada, 05. rujna 2013. godine

 

Predsjednik
Komisije za izbor i imenovanja,
Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Neda Šainčić Pilato, v.r.

S T A T U T

OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

(pročišćeni tekst)

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vižinada-Visinada, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vižinada-Visinada, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Vižinada-Visinada.

 

Članak 2.

Općina Vižinada-Visinada je jedinica lokalne samouprave osnovana zakonom.

Općina Vižinada-Visinada predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu zajedničkim interesima stanovništva.

U sastavu Općine Vižinada-Visinada nalaze se sljedeća naselja:

Bajkini, Baldaši, Brig, Bukori, Crklada, Ćuki, Danci, Ferenci, Filipi, Grubici, Jadruhi, Lašići, Markovići, Maštelići, Mekiši kod Vižinade, Narduči, Ohnići, Piškovica, Staniši, Trombal, Velići, Vižinada-Visinada, Vranići kod Vižinade, Vranje selo, Vrbani, Vrh Lašići i Žudetići 

Granice Općine Vižinada-Visinada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.

 

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Općina Vižinada-Visinada.

Općina Vižinada-Visinada je pravna osoba.

Sjedište Općine Vižinada-Visinada i njezinih tijela je u Vižinadi-Visinada, Vižinada 18a.

 

Članak 4.

            Tijela Općine Vižinada-Visinada imaju pečate, čiji je oblik propisan posebnim propisom.

            Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

Članak 5.

Općina Vižinada-Visinada ima grb i zastavu, a može imati i svečanu zastavu i svečanu pjesmu.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Vižinada-Visinada i izražava pripadnost Općini Vižinada-Visinada.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Vižinada-Visinada utvrđuje se posebnom odlukom  Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

 

Članak 6.

Grb Općine Vižinada-Visinada je  trokutasti – srcoliki srebrno-bijeli štit, raščetvoren crvenim križem proširenih krajeva, u 1., 2. i 4. polju je smeđi visak a 3. polje je prazno.

Zastava Općine Vižinada-Visinada je  jednobojna, žute boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

 

Članak 7.

Dan Općine Vižinada-Visinada je 30. rujan, blagdan Svetog Jeronima  koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

 

III. JAVNA PRIZNANJA I POČASTI

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Vižinada-Visinada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Priznanje počasnog građanina Općine Vižinada-Visinada može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Vižinada-Visinada.

Počasnim građaninom Općine Vižinada-Visinada ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Javna priznanja i počasti dodjeljuju se na Dan Općine Vižinada-Visinada

            Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se osoba kojoj je priznanje počasnog građanina dodijeljeno pokaže nedostojan takve počasti.

Općinski načelnik može, na Dan Općine Vižinada-Visinada, zaslužnim fizičkim i pravnim osobama uručiti zahvalnicu za uspješnu poslovnu suradnju tijekom proteklog razdoblja.

 

Članak 9.

            Vrste javnih priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Izgled i oblik zahvalnica kao i kriterij njihove dodjele uređuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 10.

            Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Vižinada-Visinada uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne  i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te sa međunarodnim organizacijama i udruženjima, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

            Općina Vižinada-Visinada može biti član udruga općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom.

            Odluku o učlanjenju Općine Vižinada-Visinada u udruge iz st. 2 ovog članka donosi Općinskog vijeće većinom glasova.

 

Članak 11.

            Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

            Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Vižinada-Visinada i općine ili grada druge države te međunarodne organizacije objavljuje se u službenom glasilu Općine Vižinada-Visinada.

 

VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Općina Vižinada-Visinada je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Vižinada-Visinada.

 

Članak 13.

Općina Vižinada-Visinada u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-       uređenje naselja i stanovanje,

-       prostorno i urbanističko planiranje,

-       komunalno gospodarstvo,

-       brigu o djeci,

-       socijalnu skrb,

-       primarnu zdravstvenu zaštitu,

-       odgoj i osnovno obrazovanje,

-       kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-       zaštitu potrošača,

-       zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-       protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-       promet na svom području,

-       ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Općina Vižinada-Visinada obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 14.

Općina Vižinada-Visinada može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo..

 

Članak 15.

            Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Istarsku županiju, u skladu s ovim Statutom i Statutom Istarske županije.

            Odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom, Općina Vižinada-Visinada može preuzeti obavljanje poslove iz samoupravnog djelokruga za druge jedinice lokalne samouprave.

 

VII. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 17 .

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Vižinada-Visinada i 20% ukupnog broja birača  Općine Vižinada-Visinada.

 

Članak 18.

            Osim slučajeva iz članka 17. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja  birača Općine Vižinada-Visinada.

            Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

            Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

            Ako se na referendumu donese odluka o opozivu  općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

Članak 19.

            Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

            Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 20.

            Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 21.

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

 

Članak 22.

            Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 24.

            Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Vižinada-Visinada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.

            Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

            Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

            Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 25.

            Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

            Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

            Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 26.

            Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Vižinada-Visinada.

            Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 27

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe općinskom vijeću Općine Vižinada-Visinada, Općinskom načelniku, kao i na rad njenih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe predsjednik općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, načelnik odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

VIII. TIJELA  OPĆINE VIŽINADA

Članak 28.

Tijela Općine Vižinada-Visinada su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

 

1. Općinsko vijeće

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi,  zakonom i ovim Statutom.

            Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

            Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko  vijeće.

 

Članak 30.

Općinsko vijeće donosi:

-       Statut Općine Vižinada-Visinada odnosno Statutarnu odluku,

-       Poslovnik Općinskog vijeća, odnosno Odluku o privremenom poslovničkom radu,

-       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-       proračun i odluku o izvršenju proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju Općine

-       godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

-       odluku o promjeni granice Općine Vižinada-Visinada

-       uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,

-       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

-       daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-       odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-       odluku o zajedničkom organiziranju s jednom ili više jedinica lokalne samouprave za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, na način utvrđen ovim Statutom

-       odluku o ustroju i načinu rada zajedničkih tijela i službi organiziranih za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, sukladno sporazumu o međusobnim odnosima s drugim jedinicama lokalne samouprave

-       donosi odluku o povjeravanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vižinada-Visinada, županiji odnosno mjesnoj samoupravi

-       raspisuje lokalni referendum,

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  

-       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-       odlučuje o pokroviteljstvu,

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i proglašenju počasnog građanina te dodjeljuje javna priznanja,

-       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

            U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Vižinada-Visinada. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

            Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika na način da se predsjednik i jedan potpredsjednik biraju iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog

            Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 32.

            Općinsko vijeće čini 11 vijećnika, od kojih je najmanje jedan vijećnik pripadnik talijanske nacionalne manjine, sukladno članku 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina .

            Općinsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost talijanske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

 

Članak 33.

            Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora

            Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

            Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 34.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-       ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-       ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-       ako mu prestane prebivalište s područja Općine Vižinada-Visinada,

-       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-       smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

 

Članak 35.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

            Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

            Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.                                                   Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.                                                                                                                                            

            Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 36.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-       sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

-       raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća

-       predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

-       postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-       postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,

-       sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-       prihvatiti se članstva u  radnim tijelima u koje ga izabere Općinsko vijeće

-       tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge

-       uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

            Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 37.

            Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

1.1.  Radna tijela

Članak 38.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-       Komisija za izbor i imenovanja, te Statut i Poslovnik

-       Mandatno – verifikaciona  komisija.

 

Članak 39.

Komisija za izbor i imenovanja,  Statut i Poslovnik predlaže:

-       izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-       izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-       imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-       propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

-       predlaže Statut Općine Vižinada-Visinada i Poslovnik Općinskog vijeća,

-       predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-       razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinskog vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 40.

Mandatno – verifikaciona komisija:

-       na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-       obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

Članak 41.

            Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama (odluke o osnivanju radnih tijela).

            Radna tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad, prema posebnoj odluci Vijeća.

 

2. Općinski načelnik

Članak 42.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine Vižinada-Visinada. 

Općinski načelnik može imati savjetnike ili savjetodavno tijelo koje će mu pomagati davanjem stručnih mišljenja te savjetovati ga  kod rješavanja pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga.

            Mandat načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

            U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

-       priprema prijedloge općih akata,

-       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-       utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Vižinada-Visinada pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-       upravlja prihodima i rashodima Općine,

-       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

-       imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-       imenuje i razrješava predstavnike Općine Vižinada-Visinada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Vižinada-Visinada, trgovačkih društava u kojima Općina Vižinada-Visinada ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Vižinada-Visinada osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

-       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-       utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

-       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-       može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

-       razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-       obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

-       imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-       daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-       do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-       utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,

-       provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog  vijeća o poslovnim prostorima,

-       organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-       usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada- Visinada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-       nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

            Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 4. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

            Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 11. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom novinama

 

Članak 43.

            Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Općinske uprave.

 

Članak 44.

            Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

            Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

            Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

            Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 45.

            Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-       ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u  županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.,

-       ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 46.

            Temeljem stečenih prava talijanska nacionalna zajednica na području Općine Vižinda-Visinada ima pravo na jednog člana izvršne vlasti, općinskog načelnika ili zamjenika općinskog načelnika.

            Ukoliko se na redovnim izborima ne ostvari pravo talijanske nacionalne zajednice iz stavka 1. ovog članka, temeljem Zakona, provest će se dopunski izbori za zamjenika općinskog načelnika iz redova talijanske nacionalne zajednice

 

Članak 47.

            Zamjenik zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

            Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

 

Članak 48.

            Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika dužnost mogu obavljati profesionalno.

 

Članak 49.

            Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku  mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području Općine Vižinda-Visinada,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

            U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

            U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata općinskog načelnika

 

Članak 50.

            Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 19. ovog Statuta.

 

IX. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE  MANJINE

Članak 51.

Pripadnici talijanske nacionalne manjine u Općini Vižinada-Visinada sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnika nacionalnih manjina.

 

Članak 52.

Vijeća odnosno predstavnici nacionalnih manjina u Općini Vižinada-Visinada imaju pravo:

-       predlagati tijelima Općine Vižinada-Visinada mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Vižinada-Visinada, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-       isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Vižinada-Visinada;

-       biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada.

 

Članak 53.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Vižinada-Visinada, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 54.

            Na području Općine Vižinada-Visinada, pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava talijanske nacionalne manjine može se, prigodom državnih blagdana te Dana Općine Vižinada-Visinada, uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Vižinada-Visinada isticati na zgradi Općine i na drugim javnim za to predviđenom mjestima na području Općine Vižinada-Visinada.

 Zastava talijanske nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Vižinada-Visinada isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

 

Članak 55.

Vijeća i predstavnici talijanske nacionalne manjine mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

-       u sastavu svojih pečata i žigova

-       u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-       u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 56.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili

svečana pjesma nacionalne manjine.

            Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 57.

Na čitavom području Općine Vižinada-Visinada, ravnopravna je službena uporaba hrvatskog jezika i jezika talijanske nacionalne manjine i latinično pismo.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka na području Općine Vižinada-Visinada, dvojezično - na hrvatskom i talijanskom jeziku, istom veličinom slova, ispisuju se:

  1. pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu
  2. nazivi ulica i trgova
  3. nazivi mjesta i lokaliteta
  4. javni pozivi i oglasi

U Općini Vižinada-Visinada, pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost mogu ispisivati nazive dvojezično na hrvatskom i talijanskom jeziku.

 

Članak 58.

Pripadnicima talijanske nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Vižinada-Visinada sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Ukoliko se ne postigne odgovarajuća zastupljenost u predstavničkom tijelu, broj članova Općinskog vijeća povećati će se za jednog vijećnika na način i u postupku određenom posebnim zakonom.

 

Članak 59.

            Općina pomaže i potiče djelatnost institucija talijanske nacionalnosti u cilju razvijanja svih aktivnosti na kulturnom, prosvjetnom i drugim poljima.

            Općina priznaje zajednicu Talijana u okviru Talijanske unije sa svog područja kao autonomnog, demokratskog i stranački neopredijeljenog službenog predstavnika svih pripadnika talijanske nacionalnosti i to u ekonomskom, kulturnom i socijalnom smislu.      

            Općina Vižinada-Visinada, u skladu sa svojim mogućnostima financijski pomaže informativnu i izdavačku djelatnost pripadnika talijanske nacionalne zajednice, te pruža pomoć radu kulturno-umjetničkih društava talijanske nacionalne zajednice.

Općina Vižinada-Visinada, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

 

X. OPĆINSKA UPRAVA

Članak 60.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vižinada-Visinada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.

            Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog  vijeća.

            Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Članak 61.

            Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Vižinada-Visinada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

 

Članak 62.

            Pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga Općina može organizirati zajednički s jednom ili više drugih jedinca lokalne samouprave na jedan od slijedećih načina:

-       osnivanjem zajedničkih tijela ili službi

-       osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva

-       zajedničkim organiziranjem poslova u skladu s posebnim zakonom

            Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz svog samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom.

            Odluku o organiziranju poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz st. 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

            Sporazum iz st. 2. ovog članka sklapa Općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

 

Članak 63.

            Jedinstveni upravni odjel odnosno zajednička tijela ili službe izvršavaju zakone i druge propise te opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te su odgovorni za stanje u oblasti za koje su osnovani.

            Tijela iz st. 1. ovog članka dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i drugih pravnih subjekata.

 

Članak 64.

            Jedinstveni upravni odjel odnosno zajednička tijela ili službe samostalni su u okviru svog djelokruga.

            Jedinstveni upravni odjel odnosno zajednička tijela ili službe, odgovorni su Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

 

Članak 65.

            Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela odnosno zajedničkih tijela ili službi, osiguravaju se u proračunu Općine Vižinada-Visinada, te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

            Troškovi obavljanja poslova državne uprave prenesenih na upravna tijela Općine podmiruju se iz državnog proračuna

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 66.

            Na području Općine Vižinada-Visinada mogu se osnivati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

            Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

            Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 67.

Naziv, područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Sazivač mjesnog zbora građana radi konstituiranja mjesnog odbora je Općinsko vijeća.

 

Članak 68.

            Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća (4 vijećnika), te  Općinski načelnik.  

            U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 69.

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Kada zaprimi inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, Općinsko vijeće će donijeti odluku o sazivanju zbora građana za područje mjesnog odbora radi osnivanja mjesnog odbora.

            Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi osnivanja mjesnog odbora mora prisustvovati najmanje 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.

            Odluka o osnivanju mjesnog odbora donesena je ako se za nju izjasni natpolovična većina građana prisutnih na zboru građana koji je sazvan radi osnivanja mjesnog odbora.

 

Članak 70.

            U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se:

- podaci o predlagatelju

- područje i granice mjesnog odbora,

- sjedište mjesnog odbora,

- prijedlog imena mjesnog odbora

- osnove pravila mjesnog odbora

- zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 71.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 72.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 73.

            Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova Vijeća, pod uvjetom da je na sjednici Vijeća mjesnog odbora prisutna većina članova vijeća, i to na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koje obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovora Općinskom načelniku

 

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora donosi:

            1. odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća,

            2. program rada i izvješće o radu,

            3. odluku o osnivanju radnih tijela mjesnog odbora, klubova i sekcija,

            4. plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

            5. saziva mjesne zborove građana,

            6. usklađuje suradnju mjesnih odbora sa područja Općine Vižinada-Visinada,     

            7. usklađuje suradnju s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za mjesni odbor,

            8. pravila mjesnog odbora,

            9. poslovnik o radu mjesnog odbora,

            10. financijski plan i godišnji obračun mjesnog odbora,

            11. te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom te odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

Vijeće mjesnog odbora predlaže:

            1. koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine Vižinada-Visinada,

            2. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja,

            3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,

            4. odluke o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značaja za područje mjesnog odbora,

            5. odluke o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značaja za područje mjesnog odbora,

            6. prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te poboljšanje uvjeta života,

            7. mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svom području,

            8. mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

            9. osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području, te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada,

            10. imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i dr.

            11. promjenu područja mjesnog odbora,

            12. potiče razvoj mjesne samouprave, osnivanje mjesnih odbora i sudjelovanja građana u donošenju odluka iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Članak 76.

            Programi rada mjesnog odbora su četverogodišnji i jednogodišnji program rada.

            Četverogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za mandatno razdoblje Vijeća mjesnog odbora.

            Jednogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za kalendarsku godinu.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Program rada mjesnog odbora obavezno sadrži:

            - opis, opseg i rokove izvršenja poslova i aktivnosti sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

            - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

            Prijedlog četverogodišnjeg programa rada mjesnog odbora dostavlja se Općinskom načelniku na suglasnost u roku od tri mjeseca od dana konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

            Prijedlog jednogodišnjeg programa rada mjesnog odbora, vijeće mjesnog odbora dostavlja Općinskom načelniku na suglasnost najkasnije do 1. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

 

Članak 77.

            Općinski načelnik obvezan je dati suglasnost na programe rada mjesnog odbora u roku od 30 dana od dostave programa.

            Ako se Općinski načelnik roku iz stavka 1. ovog članka ne očituje na program rada mjesnog odbora, smatrat će se da je suglasnost dana.

            Nakon izdane suglasnosti predviđene poslove i aktivnosti mjesnog odbora unose se u programe rada koje Općinsko vijeće donosi u samoupravnom djelokrugu prema posebnim propisima.

 

Članak 78.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 79.

 Općinski načelnik dužan je informirati Vijeće mjesnog odbora u pitanjima u svezi sa:

            1. planiranim razvojem Općine Vižinada-Visinada,

            2. programima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, te zajedničkih tijela ili službi,

            3. zaštitom okoliša,

            4. gradnjom objekata na području mjesnog odbora,

            5. drugim pitanjima od značaja za područje mjesnog odbora.

 

            Općinski načelnik dužan je prije donošenja pojedine odluke Općinskog vijeća, zatražiti mišljenje Vijeća mjesnog odbora u svezi sa:

            1. planom uređenja javnih površina,

            2. osnutkom i premještajem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi,

            3. uređivanjem prometa,

            4. izmjenom granica mjesnog odbora,

            5. utvrđivanjem radnog vremena na području mjesnog odbora,

            6. priredbama na javnim cestama, trgovina i pješačkim zonama.

 

Članak 80.

            Vijeće mjesnog odbora održava sjednice u pravilu jednom mjesečno.

            Vijeće mjesnog odbora najmanje jednom godišnje saziva mjesni zbor građana radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.

Vijeće mjesnog odbora obvezno je sazvati mjesni zbor građana:

- kada općinsko vijeće zatraži mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta lli drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i u drugim pitanjima određenim zakonom lli statutom,

- kada to zatraži općinski načelnik,

- kada to zatraži 1/3 članova Vijeća mjesnog odbora,

- kada je mjesnom odboru dostavljena obavijest o javnoj raspravi prijedloga prostornih planova, u skladu sa posebnim propisima,

- kada je u tijeku javni uvid, odnosno javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata u prostoru, prema posebnim propisima

- kada je u tijeku javna rasprava o drugim pojedinim pitanjima značajnim za područje mjesnog odbora.

- kad je podnesena inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora

 

Članak 81.

            Djelatnosti programa rada mjesnog odbora financiraju se iz proračuna Općine Vižinada-Visinada, od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te dobrovoljnim radom.

            Općinski načelnik osigurava prostor za rad mjesnih odbora.

            Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe rada mjesnog odbora osigurava Općinski načelnik putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada

 

Članak 82.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 83.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

            Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Općine, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE VIŽINADA

Članak 84.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Vižinada-Visinada, čine imovinu Općine Vižinada-Visinada.

 

Članak 85.

            Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

            Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 86.

            Općina Vižinada-Visinada ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Općine Vižinada-Visinada su:

-       općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

-       prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,

-       prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

-       prihodi od koncesija,

-       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

-       udio u zajedničkim porezima sa Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-       sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-       sredstva pomoći i dotacije županija i drugih jedinica lokalne samouprave predviđenih njihovim proračunom

-       drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 87.

            Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Vižinada-Visinada iskazuju se u proračunu Općine.

            Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

            Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 88.

            Proračun Općine Vižinada-Visinada i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

            Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 89.

            Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

            Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 90.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

            Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 91.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko  vijeće.

            Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 92.

            Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.      

            Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 93.

            Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 94.

            Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke, prijedloge i mišljenja.

 

Članak 95.

            Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela i zajedničkih službi i tijela osnovanih za obavljanje pojedinih poslova koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine .

 

Članak 96.

            Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedničke službe i tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

            Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

            Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

            U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 97.

            Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu..

 

Članak 98.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Članak 99.

            Detaljnije odredbe o aktima Općine Vižinada-Visinada i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 100.

            Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Općine Vižinada-Visinada.

            Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

            Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

            Opći akti Općinskog načelnika te opći akti koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada, odnosno zajedničke službe ili tijela, objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada, a ukoliko je to pojedinim aktom predviđeno i u Službenom glasilu Općine Vižinada-Visinada

 

Članak 101.

            Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koje se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

 

XIV. JAVNOST RADA

Članak 102.

            Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela te zajedničkih službi i tijela Općine je javan.

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 103.

Javnost rada Općinskog  vijeća osigurava se:

-       javnim održavanjem sjednica,

-       izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       sukladno mogućnostima, objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Vižinada-Visinada i na web stranicama Općine Vižinada-Visinada.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:,

-       izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       sukladno mogućnostima, objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Vižinada-Visinada i na web stranicama Općine Vižinada-Visinada.

 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela te zajedničkih službi i tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 104.

            Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 105.

            Općinsko  vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 107.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Vižinada-Visinada i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Vižinada (Službeni glasnik Grada Poreča 12/01, 5/05 i 1/06 i Službene novine Općine Vižinada br. 2/08 i 5/08).

 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad